Προληπτική Κτηνιατρική

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο καλύτερος τρόπος διατήρησης της υγείας του κατοικιδίου σας είναι μέσω της πρόληψης. Οι εκτενείς κλινικές εξετάσεις του ζώου σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιτρέπουν την αναγνώριση αλλαγών που θα μπορούσαν να προδιαθέτουν σε μελλοντικά προβλήματα υγείας.


Πολλές φορές, διάφορα προβλήματα παραμένουν αδιάγνωστα με αποτέλεσμα να γίνονται σοβαρά αν δεν θεραπευτούν έγκαιρα. Προτείνουμε την συχνή κλινική εξέταση των ζώων σας έστω και αν αυτά φαίνονται υγιή.

 

Εμβολιασμοί
 

Θα σας συμβουλέψουμε για το καλύτερο εμβολιακό προτόκολο για το ζώο σας ανάλογα με την ηλικία και τις συνθήκες διαβίωσης του. Το εμβολιακό μας προτόκολο είναι προσαρμοσμένο για το κάθε ξεχωριστό ζώο. 

 

Έχουν γίνει εκτενείς μελέτες όσο αφορά τους εμβολιασμούς και έχουν δείξει ότι μερικά αντισώματα παραμένουν στον οργανισμό μέχρι και τρία χρόνια. Για το λόγο αυτό ο τρόπος των εμβολιασμών στα ενήλικα ζώα αλλάζει με την πάροδο των τελευταίων χρόνων. 

 

Flea treatment - Deworming

 

Fleas and ticks are more than a nuisance; they carry diseases dangerous to both you and your pet. Although they're a bigger problem in certain parts of the country and at specific times during the year, no cat or dog is completely safe from them.

Fleas can transmit tapeworms, and often you can see segments of the tapeworm in your pet's stool. Fleas are most abundant during the warm weather; however, if left untreated, they can be a major nuisance year-round.

In our region, ticks can carry a variety of serious illnesses, including lyme disease, anaplasma, and ehrlichia. Ticks tend to thrive in wooded areas or in high grass. It is often difficult to keep your pets away from tick infested areas, so if they do go exploring, check them when they come inside. Since lyme disease is carried by ticks, we recommend vaccinating your dog against lyme disease annually.

Fortunately, flea and tick problems can be avoided by using the safe and highly effective parasite prevention products that are available at our hospital. When used properly and according to our directions, these products are very safe and effective.

Microchip

 

Even the most responsible pet owners can’t always guarantee their pet won’t get lost. A leash could break or slip out of your hand, a pet could push through a screen door or or even open a gate, or a contractor or friend might accidentally leave a door or gate open. And if your dog likes to dig he or she can easily dig right out of their comforable environment.

 

Microchipping is a safe, permanent way to identify your pet in case he or she becomes lost. A microchip, which is a tiny device about the size and shape of a grain of rice, is placed just under the loose skin at the back of the neck. When a lost dog or cat without an ID tag is found, a veterinarian or veterinary technician will use a handheld microchip scanner to check for a chip. If the pet has one, it will transmit its ID number to the scanner via a low-frequency radio wave. The veterinary hospital or shelter then calls the chip manufacturer, retrieves the pet owner’s contact information, and calls the owner.

 

The implantation procedure is quick and virtually painless.To your pet it will feel very much as if they are getting a routine injection. A few seconds of a little discomfort for a lifetime of safety!

 

Make sure that your beloved companion is never lost from you, even though they may have explorer instincts!